POWRÓT

ROZKŁAD MATERIAŁU
BIOLOGIA


Klasa: IV Technikum Przemysłu Drzewnego oraz
IV Technikum Mechanicznego
Liczba godzin tygodniowo: 1h
Przewidywana liczba godzin w roku szkolnym: 30×1=30
Nazwa programu: Program nauczania biologii dla liceum ogólnokształcącego, liceum uzupełniającego i technikum w zakresie podstawowym
Numer dopuszczenia programu: DKOS-4015-5/02

Tematy lekcji

Liczba godzin

Zapoznanie z programem nauczania i standardami wymagań egzaminacyjnych.

1

Pojęcie i teorie ewolucji.

1

Dowody bezpośrednie i pośrednie ewolucji.

1

Dobór naturalny i specjacja.

1

Rodowód człowieka.

1

Człowiek jako gatunek biologiczny i istota społeczna.

1

Sprawdzian wiadomości z podstaw ewolucjonizmu.

1

Podstawy klasyfikacji organizmów.

1

Budowa i czynności życiowe bakterii.

1

Budowa, czynności życiowe i znaczenie protistów.

1

Grzyby cudzożywne organizmy lądowe.

1

Swoiste cechy królestwa roślin.

1

Przegląd zwierząt bezkręgowych.

1

Cechy budowy strunowców oraz ich znaczenie biologiczne i gospodarcze.

1

Sprawdzian wiadomości z różnorodności biologicznej.

1

Podstawowe pojęcia  ekologiczne.

1

Tolerancja ekologiczna organizmów i prawa ekologiczne.

1

Pojecie i cechy populacji.

1

Struktura troficzna biocenozy.

1

Typy oddziaływań międzypopulacyjnych w biocenozie.

1

Struktura funkcjonowanie ekosystemu.

1

Sukcesja ekologiczna i jej znaczenie.

1

Sprawdzian wiadomości z ekologii.

1

Zasoby przyrody i ich eksploatacja przez człowieka.

1

Formy ochrony przyrody w Polsce.

1

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi.

1

Biomy a państwa roślinne i zwierzęce.

1

Podsumowanie wiadomości z ekologii i ochrony środowiska.

1

Godziny do dyspozycji nauczyciela

2

Razem:

30


POWRÓT